Historie výstavy

2017

Od jarního termínu roku 2017 má Minerál Tišnov nového organizátora, a tím je Ing. Tomáš Buzrla z Galerie PATRIOT. Okamžitým a viditelným přínosem je zajištění nových výstavních prostor (rozšíření o Sportovní halu s rozměry 22×42 metrů) čistě pro sběratele minerálů, účinná komunikace, reklama a prezentace akce, nové webové a FB stránky, zkrácení názvu akce na Minerál Tišnov a další organizační přínosy, které v roce 2017 změnily negativní trend v návštěvnosti a ta vzrostla oproti roku 2016 řádově o 25 %.

2016

Výroční osmdesátá burza se konala na jaře roku 2016. Kulatiny vyšly až na tento rok, jelikož se v roce 1983 konala burza zcela výjimečně jen v jeden termín, a to 3. září. Jinak se po celou dobu fungování burzy dodržuje tradice jarního a podzimního termínu.

23. srpna 2014

Rok 2014 je zase připomenutí památky Andreje Sučka, který tento den zemřel ve věku nedožitých 75 let. V rámci organizace burz to byl právě on, který striktně dbal na kvalitu a dodržování pravidel organizačních pokynů. Po desetiletí tak stál Andrej v čele tišnovských mezinárodních expozic minerálů. S kolegou Janem Bělušou často vyrážel za minerály nejen do okolí Tišnova a Vysočiny, ale i na Slovensko. V roce 2013 obdržel čestné občanství města Tišnova za jeho dlouholetou činnost v tělovýchově a propagaci města organizováním mezinárodních expozic.

12. srpna 2002

Rok 2002 byl smutným rokem, kdy zemřel jeden ze spoluzakladatelů Jan Běluša. Od založení byl po celý svůj život členem organizačního výboru všech expozic. Rovněž se stal po objevení Královy jeskyně spoluzakladatelem speleologického kroužku v Tišnově a aktivně se zapojoval do průzkumu a zpřístupňování květnického podzemí. Jan Běluša byl svého času největším tišnovským sběratelem nerostů a patřil mezi největší moravské a české sběratele.

21. dubna 1991

Až do roku 1990 probíhala v rámci burzy jen výměna minerálů bez nějakého peněžního vyrovnání. Od roku 1991 se ale toto změnilo a navíc se rozšířil i počet dní trvání akce z jedno na dva až na současné tři dny. „Prodejní“ princip burzy byl sice částečně negativně vnímám ze strany sběratelů, ale zase to bylo vyváženo velkým zájmem laické veřejnosti, která ocenila, že může vystavované minerály jak obdivovat, tak nakoupit.

3. dubna 1982

Od roku 1982 se začaly všechny burzy pořádat v tišnovské sokolovně. Již pod novým názvem „Mezinárodní expozice minerálů“. Postupně se kvůli navyšování kapacity připojovaly prostory přízemní budovy přilehlého gymnázia a základní školy.

22. dubna 1978

V tomto roce se poprvé konala jarní burza v budově tišnovské sokolovny. V následujícím roce se kvůli opravám sokolovny přesunulo místo konání jarních burz do Brna do sálu Semilassa v Králově Poli. A podzimní termíny probíhaly až do roku 1981 v SZKPv Tišnově pod kinem.

10. dubna 1976

První ročník mineralogické burzy se konal pod názvem 1. zasedání moravskoslezských sběratelů nerostů v sále SZKP (sdružený závodní klub pracujících) v Tišnově – pod kinem. Mezi tři spoluzakladatele patřili Andrej Sučko, Jan Běluša a Blahomír Šenk. Tehdejší burzy (prvního zasedání) se zúčastnilo 150 návštěvníků, z nichž 60 i vystavovalo. Celá akce byla zahájena úvodními proslovy, poté následovala diskuze k problematice sběratelství a zhodnocení zasedání. Na konec proběhla prohlídka a výměna vystavených nerostů. Ochrannou ruku nad celou akcí držel odborný garant – pan RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. z Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Pomáhal, radil a dohlížel na pečlivý výběr účastníků. Podzimní termín burzy téhož roku se konal právě v Moravském zemském muzeu.